maandag 5 april 2010

Schoolexamen in het voortgezet onderwijs

Het schoolexamen is het deel van het eindexamen dat in de gehele bovenbouw van het voortgezet onderwijs wordt afgenomen. Vroeger heette dit schoolonderzoek.
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Sinds 1 augustus 2007 zijn er vernieuwde examenprogramma’s. Deze geven meer ruimte aan scholen om eigen keuzes te maken bij het schoolexamen.

Het ministerie van OCW bepaalt welke onderwerpen er ten minste aan bod moeten komen. Scholen stellen zelf aan de hand van deze richtlijnen de inhoud, toetsvorm en normering van de schoolexamens vast en leggen deze vast in een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)).

Het PTA is in de eerste plaats bedoeld als informatie voor leerlingen en ouders over de schoolexamens. In de tweede plaats is het PTA een verantwoording van de school aan de onderwijsinspectie.

Beoordeling spelling

De school bepaalt zelf óf en wanneer spelfouten worden meegerekend. Ook hier geldt het gelijkheidsbeginsel dat de spellingseisen voor alle leerlingen hetzelfde zijn. Wel kan de school een ander traject aanbieden voor leerlingen met dyslexie, dat leidt tot dezelfde eindeisen. De docent begint bijvoorbeeld met toetsen waarbij hij de spelling niet meerekent en gaandeweg het jaar de spelling steeds zwaarder laat meewegen. Voorwaarde van dit traject is dat de leerling gedurende dat jaar ondersteuning krijgt op het gebied van spelling.

Omdat bij het vak Nederlands spelfouten voor alle leerlingen even zwaar meetellen, kan de school besluiten een computer toe te staan als schrijfgerei voor álle leerlingen, óf alleen voor leerlingen met dyslexie. Deze leerlingen kunnen dan gebruik maken van de spellingscontrole op de computer.

Overigens tellen spelfouten voor maximaal 10% van het aantal te behalen punten mee. Alleen op spelfouten kan een leerling dus geen onvoldoende halen.

Eindcijfer

Voor het schoolexamen bouwt een leerling voor ieder vak geleidelijk zijn eindcijfer op. Dit kan bestaan uit schriftelijke schoolexamens, praktische opdrachten (meestal werkstukken) en handelingsdelen (verplichte opdrachten).

Het eindcijfer is het gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het Centraal Schriftelijk Examen (CSE). De directeur van de school bepaalt voor iedere leerling de eindcijfers; hij is eindverantwoordelijk.

Artikel 55 Eindexamenbesluit


Op grond van artikel 55 van het Eindexamenbesluit mag de directeur bepalen of een leerling met dyslexie aangepast examen mag doen en op welke wijze. Aanpassingen gelden zowel voor de schoolexamens als het centraal examen en moeten door de school gemeld worden aan de onderwijsinspectie.


Bron:steun punt dyslexie

1 opmerking:

  1. Scholen bereiden zich onvoldoende voor op het centraal schriftelijk. Dit blijkt uit een onderzoek met data van de onderwijsinspectie, zie: http://www.lyceo.nl/show-news/2010-02-11/scholen-richten-zich-te-weinig-op-het-eindexamen/

    BeantwoordenVerwijderen