maandag 10 mei 2010

Meer handen in de klas door passend onderwijs

De inrichting van passend onderwijs verandert ingrijpend.

Er komen meer handen in de klas en leraren worden beter begeleid bij de omgang met zorgleerlingen. De bureaucratie wordt verminderd en er komt meer maatwerk voor kinderen. Ouders worden sterker betrokken bij het onderwijs en weten zich via een zorgplicht voor het schoolbestuur verzekerd van een passende plek voor hun kind. Het speciaal onderwijs blijft noodzakelijk en wordt verbeterd. Dat meldt staatssecretaris Dijksma van Onderwijs mede namens staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs en minister Rouvoet van Jeugd en Gezin in een brief aan de Tweede Kamer.

Van de ruim twee miljard euro die jaarlijks voor passend onderwijs wordt uitgetrokken komt nu te weinig terecht in de klas. De inzet van geld voor zorg is niet helder. Kinderen die extra aandacht nodig hebben, krijgen niet altijd de ondersteuning die ze verdienen. Leraren hebben nog steeds te weinig steun in de klas. Veel tijd en energie gaat verloren aan indicatietrajecten en bureaucratie. Ondanks inspanningen van alle betrokkenen zitten jaarlijks 3000 kinderen zonder onderwijs thuis.

Het kabinet wil dat het budget voor passend onderwijs wel in de klas terecht komt. Geld voor bovenschoolse voorzieningen en onnodige overhead moet worden ingezet voor meer handen in de klas in de vorm van een onderwijsassistent of een speciale leraar, voor betere ondersteuning en opleiding van leraren en het verminderen van de bureaucratie. Er wordt samen met de besturen, ouders en leraren een landelijk referentiekader zorg opgesteld. Met de verandering geeft het kabinet de school de ruimte om betere zorg aan kinderen te bieden en wordt paal en perk gesteld aan de bestuurlijke drukte die passend onderwijs dreigt te beheersen. De versterking van de samenwerking met jeugdzorg en jeugdhulpverlening is een belangrijk uitgangspunt. De maatregelen vloeien voort uit de herziening van passend onderwijs, die voor de zomer met de Tweede Kamer werd afgesproken, en zullen in augustus 2012 in werking treden.

De huidige rugzakfinanciering biedt onvoldoende mogelijkheden voor maatwerk. Daarbij is het aanvragen van een indicatie voor ouders en school een lang en ingewikkeld proces. In plaats hiervan komt een flexibele inzet van middelen. De landelijke indicatiestelling vervalt en rugzakgeld gaat naar de scholen. Het bedrag per leerling ligt niet langer vast. In plaats daarvan wordt de behoefte van een kind aan zorg vastgesteld en bepalen scholen in overleg met ouders hoe en waar het geld besteed wordt. Met het omvormen van de huidige rugzakfinanciering zullen scholen die de meeste zorg verlenen ook de meeste middelen krijgen. Binnen het kabinet is eerder afgesproken dat het budget voor het aanbieden van passend onderwijs niet verder kan groeien.

Het speciaal onderwijs blijft noodzakelijk en wordt verbeterd. Het onderwijs dient er zo veel mogelijk op gericht te zijn jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs krijgen de mogelijkheid om zelf examens voor het voortgezet onderwijs af te nemen als zij aan de wettelijke eisen kunnen voldoen. Met de invoering van kerndoelen in het speciaal onderwijs is duidelijk wat leerlingen moeten kennen en kunnen na hun schoolcarrière. Daarmee komt de focus in het speciaal onderwijs duidelijker op kwaliteit van het onderwijs te liggen.

Overzicht van de belangrijkste maatregelen passend onderwijs:

- Speciaal onderwijs blijft bestaan en wordt verbeterd
- Leraren worden beter toegerust
- Meer handen in de klas om leerlingen die extra zorg nodig hebben te ondersteunen
- Ouders worden nadrukkelijker betrokken bij het onderwijs aan hun kind
- Ouders weten zich via een zorgplicht van het schoolbestuur verzekerd van een plek voor hun kind
- Er komt een flexibele inzet van middelen. De landelijke indicatiestelling vervalt en rugzakgeld gaat naar de scholen
- De scholen die de meeste zorg aanbieden krijgen het meeste geld
- Een landelijk referentiekader zorg dat kan dienen als instrument voor scholen en
samenwerkingsverbanden

Bron : O.C.W.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten